FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.

Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, kérem hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

 

FATÁJ nyitólap

FATÁJ archívum:
FATÁJ 2012.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2011.
  Jan-Már, Ápr-Jún,
  Júl-Sze, Okt-Dec
FATÁJ 2010.
FATÁJ 2009.
FATÁJ 2008.
FATÁJ 2007.
A régebbi megjelenéssel:
FATÁJ 2006.
FATÁJ 2005.

 

Legyen a FATÁJ a kezdőlapom!
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
CEI-Bois
Eur.Faip.Szöv.
a FAGOSZ
1992-től tagja.

 

 

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:

2007-05-25

A villamos energia törvény tervezete és a fapiac viszonya

A villamos energiáról szóló törvény tervezetét a GKM elkészítette és a kormány benyújtotta május 21-én a Parlamentnek sürgősséggel tárgyalásra. A sürgősséget a Parlament elfogadta. A tervezetben az erdei fa a kötelező átvételei rendszerben nem támogatandó tételként szerepel. A tervezetet előzetesen tárgyaló bizottságok: a Gazdasági és informatikai (első helyen kijelölt), a Költségvetési, a Környezetvédelmi, valamint az Önkormányzati és területfejlesztési. Az iromány további adatait, illetve a tárgyalás folyamatát az alábbi képre kattintva lehet megismerni és figyelemmel kísérni.

A villamos energia törvény tervezete

A fapiacot érintő részek:

 

Az értelmező rendelkezések között a 3.§-ban:

4. Biomassza: a mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és az ehhez kapcsolódó iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok (a növényi és állati eredetűeket is beleértve) biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része;

 

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése fejezetben:

"9. § (1) A környezet és a természet védelme, a felhasználók ellátása, az elsődleges energiaforrások felhasználásának megtakarítása, valamint a felhasználható energiaforrások bővítése érdekében elő kell segíteni a megújuló energiaforrás, a hulladék, mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználását.

(2) A megújuló energiaforrás, a hulladék, mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználásának elősegítése érdekében e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály energiaforrásokra, termelési eljárásokra, az erőművi névleges teljesítőképességre, az energiaátalakítás hatásfokára, hatékonyságára, valamint az erőmű létesítésének időpontjára tekintettel differenciált, kötelező átvételi rendszert hoz létre."

10. § (1) részletezi, hogy a kötelező átvételi rendszer részletes szabályainak kialakítása során a Kormány miket vesz figyelembe, a következő bekezdés pedig részletei, hogy mit nem segít elő a Kormány.

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembe vétele mellett a villamos energiára vonatkozó kötelező átvételi rendszeren keresztül nem segíthető elő

a) a hasznos hőigényen felüli hőtermeléssel kapcsolt villamosenergia-termelés;

b) a megújuló energiaforrásból történő hőtermelés;

c) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvényben (a továbbiakban: Evt.) meghatározott fakitermelésből származó energiaforrás felhasználásával történő villamosenergia-termelés, a 168. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel;

d) az 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőműben történő villamosenergia-termelés."

 

Átmeneti rendelkezés:

 

A 10.§ (2) c) pontban említett 168.§ az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza. Ezek közt szerepel:

"(7) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. hatálybalépését megelőzően a Hivatal által kiadott biomassza elsődleges energiaforrást hasznosító erőmű engedélyesének kérelmére a Hivatal legkésőbb 2009. december 31-ig megvizsgálja a beruházás megtérülését. Amennyiben a beruházás nem térült meg, a Hivatal - az átvétel egyéb feltételeinek megtartásával - a kötelező átvétel időtartamát legfeljebb a beruházás megtérüléséig meghosszabbíthatja."

 

Indoklás

 

Az általános indoklásban a megújulókra vonatkozó rész:

A megújuló energiaforrásból, hulladékból vagy kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételi rendszer javasolt átalakításának lényegi elemei:

A Kormány technológiánként és energiaforrásonként eltérő kötelező átvételi árat határozhat meg, miközben a törvény tartalmazza az átvételi ár maximumát, valamint azt is, hogy a mezőgazdasági termelésből származó anyagokat hasznosító megújuló energia termelést a törvény szerinti áron kell átvenni. A kötelező átvétel időszakának és mértékének megállapítása során figyelembe kell venni az egyes projekteknek juttatott egyéb támogatásokat is. A törvény által javasolt új rendszer az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-termelést egy mérlegkörbe helyezi, melynek mérlegkör felelőse az átviteli rendszerirányító. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény alapján bevezetett kötelező átvételi rendszerben megítélt átvételi feltételeket, azaz a villamos energia mennyiségét, az átvételi árat és az átvétel időtartamát az új rendszer nem érinti.

 

Részletes indoklás a 10.§ (2) bekezdéséhez nincs, hanem összevontan:

A 9-13. §-hoz

A törvény szövege - elveit tekintve - a német és osztrák tapasztalatokon alapul és bizonyos elemeit tekintve a brit tapasztalatokra is épít. A kialakítandó rendszer célja, hogy megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése - az externális hatásokat is figyelembe véve - a kötelező átvétel időtartama, az átvételi ár és az átvett mennyiség tekintetében differenciáltan valósuljon meg, amely, a méretgazdaságosság előnyeinek figyelembe vételével különböző lehet (50 MW beépített villamos energia kapacitás feletti beruházást nem lehet a kötelező átvételi rendszerbe bevonni). A villamos energia szabályozott ár melletti kötelező átvétele feltételeinek meghatározásakor figyelembe kell venni az egyéb támogatásokat is. A kötelező átvételi rendszer részletes szabályait - a törvény keretei között - a Kormány állapítja meg, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét valamint a kötelező átvétel időtartamát pedig az egyes beruházásokra a Hivatal állapítja meg.

A törvény kiemelten kezeli a befektetői érdekek védelmét, valamint biztosítani kívánja, hogy a jelenlegi és a jövőbeni támogatási és elszámolási rendszerek közötti átmenet nem érintse az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiát termelők (megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelők) kötelező átvételének alapvető feltételeit.

 

Kivonat a 168-175. §-hoz tartozó részletes indoklásból:

A Kormány a szükséges feltételek fennállása esetén dönt a kötelező átvételi rendszert felváltó, külön jogszabályban meghatározott zöld bizonyítvány- és kapcsolt bizonyítvány-rendszer bevezetéséről.

A Hivatal 2010. végéig beszámolót köteles készíteni és ennek eredményéről tájékoztatni a Kormányt, amely megvizsgálja, hogy az e törvényben megfogalmazott - a hatékony verseny megteremtéséhez szükséges - beavatkozások köre elegendő-e az e törvényben meghatározottak szerint vagy azok módosítása szükséges.

 

A fentiek fapiaci értékelése:

 

A 10.§ (2) c) az erdei fával termelt zöldáramot az ezen üzletágba újonnan beszállók esetén kizárja a kötelező átvételi rendszerből. A már a pályán lévők számára legfeljebb 2009. végéig adja meg a mai kondíciókat, utána a kötelező átvétel és rögzített ár biztonsága megszűnik, ami nyilván átalakítja majd a zöldáramtermelők erdei fa keresletét.

A jelen tervezet alapján még nem ítélhető meg, hogy a hamarosan megjelenő külön jogszabály szerinti differenciált, kötelező átvételi rendszer az árakat és mennyiségeket illetően már a 2009. előtti időszakban milyen hatású lesz.

Az indoklásból az olvasható ki, hogy a jelenlegi, illetve hamarosan differenciálódó kötelező átvételi rendszert néhány éven belül valamilyen zöld-bizonyítvány rendszer váltja fel, szintén leendő külön jogszabály alapján.

Ismereteink szerint a nagy faerőművek 10 éves keretszerződéseket kötöttek számos beszállítójukkal, mely szerződések az eddig érvényes játékszabályokat vették figyelembe. Az érintetteknek érdemes alaposan megvizsgálni e szerződéseket, hogy a változó külső játékszabályokkal hogyan tudnak majd együtt élni e szerződések keretei közt.

 

MM

 

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu

 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.